Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

U doneert aan onderstaande ontvangende partij:

Marokkaanse Islamitische Vereniging Zwijndrechten omgeving, statutair gevestigd te Zwijndrecht, kantoorhoudende te Zwijndrecht aan de Surinamestraat 7, 3333 AR, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40324016, hierna verder te noemen: Moskee Nour Zwijndrecht.

Openingstijden: maandag t/m zondag tijdens islamitische gebedstijden.

Email: info@moskeenoor.nl.

Artikel 1. Definities (alfabetisch)

1.1.      Afkoelingsperiode: een periode waarbinnen de gevende partij van de overeenkomst kan afzien.

1.2.      Donatie: een door de gevende partij aan Moskee Nour Zwijndrecht geschonken geldbedrag.

1.3.      Donatieformulier: middel om online een donatie te doen aan Moskee Nour Zwijndrecht

1.4.      Gevende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels een elektronische machtiging, via de website van Moskee Nour Zwijndrecht, een donatie doet aan Moskee Nour Zwijndrecht.

1.6.      Online doneren: het geven van geld middels een elektronische machtiging via de website van Moskee Nour Zwijndrecht aan Moskee Nour Zwijndrecht.

1.7.      Ontvangende partij: de rechtspersoon Moskee Nour Zwijndrecht die op basis van de overeenkomst een donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de statuten.

1.8.      Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij.

1.9.      Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ontvangende partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan Moskee Nour Zwijndrecht.

2.2.      De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze algemene voorwaarden.

2.3.      Moskee Nour Zwijndrecht behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

 

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, Moskee Nour Zwijndrecht

3.1.      Online donaties komen volledig ten goede aan Moskee Nour Zwijndrecht.

3.2.      Moskee Nour Zwijndrecht is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties.

3.3.      Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op Moskee Nour Zwijndrecht nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van Moskee Nour Zwijndrecht is bijgeschreven.

3.4.      Aansprakelijkheid: Moskee Nour Zwijndrecht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart Moskee Nour Zwijndrecht voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan Moskee Nour Zwijndrecht.

 

Artikel 4. Rechten gevende partij

4.1.      De gevende partij heeft een afkoelingsperiode voor online donaties via een donatie formulier van acht (8) werkdagen. In deze periode kan de overeenkomst schriftelijk door de gevende partij worden ontbonden door een mail te sturen aan info@moskeenoor.nl.

 

Artikel 5. Plichten Moskee Nour Zwijndrecht

5.1.      Moskee Nour Zwijndrecht verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de statuten.

5.2.      Moskee Nour Zwijndrecht neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige web-omgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. Moskee Nour Zwijndrecht aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.

5.3.      Alle personen die namens Moskee Nour Zwijndrecht bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

 

Artikel 6. Plichten gevende partij

6.1.      Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;

6.2.      Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie en online betaling alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd;

6.3.      De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op.

6.4.      De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.

6.5.      Moskee Nour Zwijndrecht doet aangifte bij de politie indien de gevende partij onder valse naam of identiteit dan wel met middelen waarover hij/zij niet mag beschikken en waarover hij/zij geen zeggenschap heeft, donaties verricht.

6.6.      De gevende partij ziet erop toe dat een eventuele partner, in de zin van artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (http://www.wetboek- online.nl/wet/Burgerlijk%20Wetboek%20Boek%201/88.html), vooraf zijn/haar toestemming heeft verleend voor de donatie, indien deze is te beschouwen als ongebruikelijk en/of bovenmatig.

 

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens

7.1.      Moskee Nour Zwijndrecht verwerkt de door de gevende partij aan Moskee Nour Zwijndrecht verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gesteld.

7.2.      Deze persoonsgegevens worden door Moskee Nour Zwijndrecht verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

7.3.      De gevende partij heeft het recht niet opgenomen te worden voor verdere marketingactiviteiten door een mail te sturen aan info@moskeenoor.nl.

7.4.      De gevende partij heeft het recht te controleren of de door Moskee Nour Zwijndrecht geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de geregistreerde gegevens. Moskee Nour Zwijndrecht heeft het recht in dit kader om legitimatie van de gevende partij te verzoeken.

 

Artikel 8. Periodieke donaties wijzigen of opzeggen

8.1       Indien u de Moskee periodiek steunt en u om enig reden dit wenst te wijzigen of op te zeggen, dan kunt u een e-mail sturen naar info@moskeenoor.nl. We verwerken de wijziging of opzegging binnen 14 dagen na ontvangst van uw e-mail.

 

Artikel 9. Cookies

9.1.      Moskee Nour Zwijndrecht maakt gebruik van cookies op delen van haar website, niet op het deel waar de donaties worden behandeld.

 

Artikel 10. Slotbepalingen

10.1.    De disclaimer en het privacy statement die Moskee Nour Zwijndrecht hanteert zijn onverkort van toepassing.

10.2.    De rechtbank Dordrecht is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over alle geschillen die tussen Moskee Nour Zwijndrecht en een wederpartij ontstaan. Voor wat betreft geschillen die onder de competentie van de sector kanton vallen is de kantonrechter van de rechtbank Dordrecht eveneens bij uitsluiting bevoegd. Onder geschillen wordt in dit verband ook verstaan die geschillen die slechts door één der partijen als een geschil worden ervaren of aangemerkt.

10.3.    Partijen verklaren dat Nederlands recht van toepassing is.

 

Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.