Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk reglement Moskee Nour Zwijndrecht

 

Moskee Nour Zwijndrecht
Surinamestraat 7
3333 AR, Zwijndrecht
Telnr: 078 – 6124907
KvK 40324016
NL18ABNA0830736948
info@moskeenoor.nl
www.moskeenoor.nl

Vastgesteld op 24-01-2021 in de Algemene Ledenvergadering.

Voorzitter Moskee Nour Zwijndrecht namens het voltallig bestuur: Habib Oubanabdellah

 

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 

1  Algemeen 

1.1 Voertaal

1.2 Richtlijnen bestuur 

1.3 Mededelingen en communicatie 

1.4 Te ontplooien activiteiten 

1.5 Leerschool/stroming/beleid 

1.6 Gebruik lokalen en schoonhouden gebouw   

1.7 Geld inzamelingen 

2  Leden, bestuur en commissies 

2.1 Lidmaatschap, leden en contributie 

2.2 Bestuur en eisen aan bestuursleden 

2.3 Taken en bevoegdheden bestuurders 

3  Algemene Leden Vergadering  en status huishoudelijke reglement

3.1 Oproep tot de Algemene Ledenvergadering 

3.2 Status huishoudelijke reglement

4  Imam   

4.1 De functie Imam   

5  Financiële zaken 

5.1 Bankrekeningen en financiële verplichtingen 

6  Normen, waarden, gedrag en persoonlijke verantwoordelijkheid 

6.1 Gedragsreglement en maatregelen 

 

1  Algemeen

1.1     Voertaal

1.1.1 De voertaal bij formele bijeenkomsten, mededelingen of correspondentie is het Nederlands.

1.1.2 Daar waar een vertaling nodig is zal dit plaatsvinden in het Arabisch.

 

1.2     Richtlijnen bestuur

1.2.1 Voor zover niet uitdrukkelijk anders bepaald is in de huishoudelijke reglementen of statuten, dienen alle organen en leden zich te houden aan de richtlijnen van het bestuur.

1.2.2 Tegen richtlijnen van het bestuur staat beroep open bij de Algemene ledenvergadering.

 

1.3     Mededelingen en communicatie

1.3.1 Het plaatsen van mededelingen of andere informatie op borden, tv schermen, via beamers, op de website en facebook mogen alleen plaatsvinden na goedkeuring van het bestuur.

1.3.2 De beheerder van het gebouw heeft mandaat van het bestuur hier toezicht op te houden.

1.3.3 De communicatie en PR mag niet in strijd zijn met de leer van de Islam, de Nederlandse en Europese wetgeving en de doelstellingen van Moskee Nour Zwijndrecht.

1.3.4 De communicatieplatformen van de vereniging mogen niet misbruikt worden voor het verspreiden van opruiende, beledigende en kwetsende berichten die schadelijk zijn voor de saamhorigheid binnen de vereniging.

 

1.4     Te ontplooien activiteiten 

1.4.1 Alle te ontplooien activiteiten dienen aan de volgende basisvoorwaarden te voldoen:

 1. deze mogen niet in strijd zijn met de leer van de Islam;
 2. deze mogen niet in strijd zijn met de Nederlandse en Europese wetgeving;
 3. deze mogen niet in strijd zijn met de verenigingsbelangen;
 4. deze moeten een algemeen doel van de vereniging dienen.

1.4.2 Bij discussie of er wel of niet voldaan wordt aan de basisvoorwaarden beslist het bestuur.

 

1.5     Leerschool/stroming/beleid

1.5.1 De vereniging Moskee Nour Zwijndrecht is gestoeld op de kernwaarden van de Islam en de soenah, elke moslim heeft het recht zijn geloof te praktiseren naar eigen invulling, ongeacht zijn nationaliteit, taal, huidskleur of wetschool (asounna wa ljama3a), echter met als voorwaarde dat dit in overeenstemming is met de opdrachten van Allah (Subhanahu Wa-Ta’ala) en de levenswijze van de profeet Mohamed (Sallallahu Alaihi Wa sallam). Het bestuur (inclusief de imam) is het enige orgaan die een moskeeganger aan dit uitgangspunt kan en mag toetsen.

1.5.2 De vereniging is toegankelijk voor alle moslims ongeacht stroming of nationaliteit.

1.5.3 De commissie islamzaken bepaalt namens het bestuur wie bevoegd is Adhaan te doen en wie de Imam vervangt bij zijn afwezigheid. Het bestuur blijft eindverantwoordelijke.

1.5.4 Daar waar commissieleden niet aanwezig zijn en de toegewezen leden die de Adhaaan of het gebed leiden niet aanwezig zijn, bepalen de aanwezigen onderling wie de Adhaan doet en wie het gebed leidt.

1.5.5 Degene die de Adhaan of het gebed leidt moet (bij de leden) bekend staan als een persoon van onbesproken gedrag. Als dit niet het geval is, mag deze persoon de Adhaan niet verzorgen en het gebed niet leiden.

 

1.6     Gebruik lokalen en schoonhouden gebouw

1.6.1 Moskee Nour Zwijndrecht werkt met een jaarprogramma voor activiteiten gekoppeld aan tijdstippen en gebruik van de lokalen. Deze zijn leidend. Ieder jaar wordt dit programma bepaald en vastgesteld.

1.6.2 Elk jaar wordt in overleg tussen het bestuur en de commissies alle activiteiten en programma’s in een jaarrooster vastgesteld. Deze rooster is leidend voor de rest van het jaar. Minimaal 1x per jaar worden roosters en de activiteiten tussentijds geëvalueerd. Het bestuur blijft eindverantwoordelijk.

1.6.3 De gebruikers zijn verantwoordelijk voor het schoon achterlaten van de door hun gebruikte ruimten.

 

1.7     Geld inzamelingen

1.7.1 Elke laatste vrijdag van de maand wordt er geld ingezameld ten behoeve van de Moskee. De ene maand is dat onze eigen moskee en de andere maand kan dat een andere moskee zijn, die op afspraak geld in komt zamelen.

1.7.2 We houden een jaarlijkse benefiet tijden lailat ul-Qadr. In overleg kunnen er jaarlijks meerdere benefieten georganiseerd worden.

 

2  Leden, bestuur en commissies

2.1     Lidmaatschap, leden en contributie

2.1.1 Een verzoek tot het verkrijgen van het lidmaatschap wordt gedaan middels een daartoe bestemd formulier. Deze is beschikbaar via onze website www.moskeenoor.nl/leden/nieuwe-leden/

2.1.2 Een verzoek tot het verkrijgen van het lidmaatschap kan afgewezen worden. De aanvrager dient binnen een maand, schriftelijk, een opgave van de redenen die hebben geleid tot de afwijzing, op de hoogte te worden gesteld.

2.1.3 Een verzoeker aan wie het lidmaatschap wordt geweigerd kan hiertegen bezwaar aantekenen bij de Algemene ledenvergadering. Dit bezwaar dient schriftelijk ingediend te worden bij het bestuur, binnen zes weken na dagtekening van de afwijzing.

2.1.4 De hoogte van de contributie is vastgesteld op € 160,00 per lidmaatschap per jaar.

2.1.5 De contributie kan in termijnen; per maand (€ 13,50),  per kwartaal (€ 40,00) of per jaar (€ 160,00) betaald worden. Bij voorkeur dient de betaling per bank op de rekening van Moskee Nour Zwijndrecht plaats te vinden.

2.1.6 Het  Lidmaatschap omhelst een alleenstaande of een gezin inclusief minderjarige of studerende kinderen.

2.1.7 Een gezin heeft recht op 1 stem.

2.1.8 Een lid heeft stemrecht op zaken die ter stemming in de Algemene ledenvergadering ingebracht worden.

 

2.2     Bestuur en eisen aan bestuursleden

2.2.1 De dagelijkse bestuursleden dienen het Nederlands in woord en schrift te beheersen, aangezien zij de moskee ook moeten kunnen vertegenwoordigen in externe betrekkingen in Nederland.

2.2.2 Het dagelijks bestuur van de moskee wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris, de penningmeester, commissie islamzaken, onderhoud en onderwijs. De bestuursleden zijn allen volledig gelijkwaardig aan elkaar. Elk bestuurslid is verantwoordelijk voor zijn post, echter beslissingen die de moskee aangaan worden gezamenlijk genomen.

2.2.3 Bestuursleden moeten een onbesproken gedrag hebben dat in overeen- stemming is met de doelstellingen van de moskee. Indien niet, kan dit leiden tot schorsing of ontslag.

2.2.4 Bestuursleden moeten voldoende op de hoogte zijn van de statuten en de huishoudelijke reglementen van Moskee Nour Zwijndrecht.

 

2.3   Taken en bevoegdheden bestuurders

2.3.1    De voorzitter:

 1. geeft leiding aan de moskee / het bestuur;
 2. is bij iedere officiële vertegenwoordiging de woordvoerder van de moskee;
 3. coördineert alle bestuurs-en moskeewerkzaamheden, voor zover die niet aan anderen zijn opgedragen;
 4. leidt de algemene leden- en bestuursvergaderingen;
 5. belegt in overleg met de overige bestuursleden, zo nodig, maar ten minste eenmaal per jaar, een algemene ledenvergadering. Eveneens belegt hij binnen vier weken een algemene ledenvergadering als ten minste drie bestuursleden of 10% van de leden dit vragen;
 6. hij wordt bij ontstentenis vervangen door de vice voorzitter of een door het bestuur aangewezen medebestuurder;
 7. is bevoegd bepaalde van zijn taken te delegeren aan anderen. Hij blijft verantwoordelijk;
 8. is samen met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het gevoerde beleid.

 2.3.2   De secretaris:

 1. voert alle secretariële correspondenties, waarvan hij een afschrift houdt voor het archief van de moskee;
 2. voert de administratie van de moskee;
 3. houdt toezicht op afhandeling van alle in en uitgaande post namens de moskee;
 4. verzorgt de agenda, de presentielijsten en de verslaglegging van de bestuurs- en ledenvergaderingen;
 5. beheert en onderhoudt de ledenadministratie en het ledenbestand;
 6. beheert en archiveert alle formele documenten zoals o.a. de notariële eigendomsakten, de oprichtingsakte (statuten), de huishoudelijke reglementen, inschrijvingsbewijzen bij de KvK, verslagen van bestuurs- en ledenvergaderingen van de moskee, alle juridisch relevante correspondenties en dergelijke van de moskee;
 7. geeft van alle ingekomen stukken, relevant voor de leden, kennis in de eerst volgende bestuursvergadering;
 8. brengt in de algemene jaarvergadering verslag uit van de verrichtingen van de moskee over het afgelopen jaar, het aantal, evenals mutaties, die zich in het afgelopen jaar hebben voorgedaan;
 9. verzorgt het jaarverslag van de moskee;
 10. wordt bij ontstentenis vervangen door de tweede secretaris of een door het bestuur aangewezen medebestuurder;
 11. is bevoegd bepaalde van zijn taken te delegeren aan anderen. Hij blijft verantwoordelijk;
 12. Is samen met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het gevoerde beleid.

2.3.3    De penningmeester:

 1. is belast en verantwoordelijk voor de totale financiële administratie van de moskee;
 2. administreert alle ontvangen en uitgegeven gelden nauwgezet op datum;
 3. beheert de bankrekeningen van de moskee;
 4. voert op accurate wijze de totale boekhouding van de moskee;
 5. publiceert op ieder jaarvergadering een goedgekeurd financieel jaarverslag;
 6. is verplicht op eerste aanvraag de kascommissie inzage te geven van zijn boeken en de in de kas zijnde gelden te verantwoorden;
 7. int alle gelden uit contributies, donaties of anderszins te verkrijgen middelen;
 8. Indien gewenst kan hij hierbij hulp vragen/krijgen van bepaalde lid/leden;
 9. schrijft voor al zijn contante ontvangsten kwitanties uit, terwijl zijn uitgaven door bewijsstukken gedekt dienen te zijn;
 10. plaats gelden die niet direct nodig zijn op de bankrekeningen van de moskee;
 11. brengt in de algemene ledenvergadering verslag uit van de financiële toestand van de moskee;
 12. dient in de algemene jaarvergadering namens het bestuur de begroting in voor het komende jaar;
 13. is verplicht deel te nemen aan alle overleggen die voortvloeien uit zijn functie;
 14. wordt bij ontstentenis vervangen door de tweede penningmeester of een door het bestuur aan te wijzen bestuurslid;
 15. is bevoegd bepaalde van zijn taken te delegeren aan anderen. Hij blijft verantwoordelijk;
 16. is samen met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het gevoerde beleid.

 2.3.4    Commissie Islamzaken:

 1. is verantwoordelijk voor alle zaken op het gebied van de islam. Hij is de vaste contactpersoon van de imam.

 2.3.5   Commissie Onderwijs:

 1. is verantwoordelijk voor alle zaken op het gebied van het onderwijs en de verbetering daarvan. De commissie is het vaste contactpunt voor de ouders en kinderen.

2.3.6    Commissie Onderhoud:

 1. is verantwoordelijk voor alle zaken op het gebied van facilitaire diensten en gebouwbeheer van de
  moskee.

2.3.7 Bestuurslid:

 1. is verantwoordelijk voor het bestuur en de prestaties van de aan hem toegewezen commissie;
 2. kan in overleg en met instemming belast worden met overige bestuurstaken;
 3. is samen met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het gevoerde beleid.

2.3.8 Vrouwencommissie

 1. is verantwoordelijk voor het organiseren van structurele activiteiten voor vrouwen/meisjes vanaf 13 jaar.

2.3.9 Jongerencommissie

 1. Het primaire doel van de jongerencommissie is om moslim jongeren van verschillende leeftijden met verschillende culturele achtergronden te verbinden en te binden aan de moskee. Om dit te realiseren organiseert de jongerencommissie tal van activiteiten voor jongeren.

2.3.10 Elke commissie wordt geleid door een aangewezen groepsleider. De groepsleider moet voldoende op de hoogte zijn van de statuten en de huishoudelijke reglementen. Elke commissie legt verantwoording af aan het desbetreffende verantwoordelijke bestuurslid. Een bestuurslid kan zelf ook groepsleider zijn.

2.3.11 Groepsleiders moeten een onbesproken gedrag hebben dat in overeenstemming is met de doelstellingen van de vereniging; indien niet, kan dit leiden tot schorsing of ontslag.

2.3.12 De schorsing of ontslag kan alleen aan de orde zijn na goedkeur van het bestuur.

 

3  Algemene Leden Vergadering  en status huishoudelijke reglement

3.1     Oproep tot de Algemene Ledenvergadering

3.1.1  De oproeping tot een algemene ledenvergadering mag niet samenvallen met de schoolvakantie in de regio Zwijndrecht en omstreken en in de zomermaanden juni tot en met september.

3.1.2 Een uitnodiging tot het bijwonen van een algemene ledenvergadering dient minimaal twee weken voorafgaand aan de vergadering per brief of e-mail/social media, gericht aan het adres van het lid verstuurd te zijn.

3.1.3 De algemene ledenvergadering en verkiezingen zijn alleen toegankelijk voor leden.

 

3.2         Status huishoudelijke reglement 

3.2.1 In het huishoudelijke reglement van de moskee kan geen veranderingen worden aangebracht dan door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld.

3.2.2 Een voorstel tot wijzigen van het huishoudelijke reglement kan gedaan worden door, hetzij het bestuur, hetzij door ten minste 10% van de contribuerende leden.

3.2.3 Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot huishoudelijk reglement wijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag waar in de vergadering wordt gehouden

3.2.4 Een besluit tot huishoudelijk reglement wijziging behoeft een meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Zijn niet alle stemgerechtigde leden vertegenwoordigd, dan wordt niet eerder dan een week en niet later dan vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van de dan uitgebrachte stemmen. De aangenomen gewijzigde huishoudelijke reglementen treed per direct in werking.

4.2.5 In alle gevallen waarin dit huishoudelijke reglement niet voorziet, dan wel verschil van mening of twijfel bestaat over de juiste toepassing of betekenis van enig artikel, beslist het bestuur, behoudens beroep bij de algemene ledenvergadering.  De uitspraak van de algemene ledenvergadering is bindend.

 

4  Imam

4.1      De functie Imam

4.1.1 De functie van de imam en de functie van bestuurslid van de vereniging zijn onverenigbaar en kan derhalve niet door de een en dezelfde persoon uitgeoefend worden.

4.1.2 De imam wordt in nauw overleg met de commissie Islamzaken door het bestuur gekozen dan wel ontslagen.

4.1.3 Tot de taken van de imam behoren:

 1. het leiden van de gebedsdiensten en het verzorgen van de preek het Djumu’ah gebed;
 2. het bestuur en de commissie geloofszaken met raad en daad bijstaan bij religieuze kwesties;
 3. Lezingen en onderwijs geven aan de leden en/of kinderen van de leden.

4.1.4 De imam die de vrijdagpreek (Djumu’ah gebed) geeft, dient dit verbaal 2 talig te doen (Nederlands en Arabisch), dit heeft de voorkeur. Indien niet mogelijk kan er uiteraard gebruik gemaakt worden van een vertaler.

 

5  Financiële zaken

5.1     Bankrekeningen en financiële verplichtingen

5.1.1 De moskee heeft twee of meer bankrekeningen te weten:

 1. een zakelijke betaalrekening voor het ontvangen en uitgeven van gelden ten behoeve van de moskee;
 2. een spaarrekening voor het kunnen opvangen van calamiteiten of ter dienste van onderhoud en verbouwing van het gebouw;
 3. specifieke rekeningen voor specifieke commissies, daar waar het bestuur vindt dat dit noodzakelijk is voor beheer en beheersing van het geld;
 4. spaarrekening voor specifieke doelen;
 5. alle rekeningen/spaarrekeningen staan op naam van de moskee en vallen onder verantwoordelijkheid van de penningmeester.

5.1.2 Het aangaan van verplichtingen dan wel het kopen van goederen boven het bedrag van € 250.00 (twee honderd vijftig euro) per geval dient vooraf door het bestuur goedgekeurd te worden. Bedragen onder € 250.00, (twee honderd vijftig euro), dienen achteraf in het bestuur overleg gemeld te worden.

5.1.3 Het genoemde in artikel 5.1.2 van dit huishoudelijke reglement is niet van toepassing op Regelmatig terugkerende vaste lasten die al eerder in het bestuur overleg zijn goedgekeurd.

5.1.4 Geld opnamen tot en met €1000.00 (zegge een duizend euro) kunnen volstaan met alleen een goedkeuring van de penningmeester. Bij diens afwezigheid een goedkeuring van de voorzitter of secretaris. Geld opnamen boven €1000.00 (zegge een duizend euro) moet goedkeuring hebben van het bestuur.

5.1.5 Uitgaven boven de € 5.000.00 , (zegge vijf duizend euro) moeten aan de Algemene ledenvergadering worden voorgelegd.

 

6  Normen, waarden, gedrag en persoonlijke verantwoordelijkheid

6.1     Gedragsreglement en maatregelen

6.1.1 Sluitingstijden
Maandag t/m Donderdag en zondag: 2,5 uur na salaat Ichaa
Vrijdag en zaterdag: 01:00 uur

6.1.2 Relax ruimte
Voor de ouderen is dat het lokaal van de keuken en voor de jongeren is het de voormalige vrouwenruimte.

6.1.2 Gedragsregels
Alle bezoekers, leden, bestuursleden evenals de imam dienen zich te houden aan de regels vastgelegd in dit huishoudelijk reglement.

Ook voor zover niet uitdrukkelijk anders bepaald, dienen alle bezoekers, leden, bestuursleden evenals de imam, zich te houden aan de richtlijnen van het bestuur.

Het bestuur is bevoegd disciplinaire maatregelen te treffen en sancties op te leggen.

Van ieder lid van de vereniging wordt verwacht dat hij of zij zich binnen de moskeeruimten behoorlijk gedraagt. Bij onbehoorlijk gedrag kunnen er sancties worden opgelegd.

Onder onbehoorlijk gedrag wordt, onder anderen, het volgende verstaan:

 1. het handelen of nalaten met als gevolg dat de belangen van de moskee worden geschaad;
  b. het kwaadspreken over en het pesten van leden van de moskee en/of de imam en/of leden van het bestuur;
  c. het ophitsen tegenover een lid of meerdere leden van de moskee en/of de imam en/of de leden van het bestuur;
  d. het zonder voorafgaande toestemming van het bestuur in de moskeeruimten collecteren van geld of goederen (laten) inzamelen;
  e. het stelen, vernielen of beschadigen van zaken binnen de moskeeruimten of zaken die eigendom zijn van de moskee of van één van de leden van de moskee;
  f. het verstoren van het gebed;
  g. het verstoren van bestuursvergaderingen of de algemene ledenvergaderingen;
  h. het zonder voorafgaande toestemming van het bestuur organiseren van bijeenkomsten, vergaderingen of lessen in de moskeeruimten;
  i. het verbaal en non-verbaal bedreigen van en het gebruik van geweld tegen leden van de moskee, de imam, bestuursleden en overige bezoekers van de moskee;
  j. het binnen en in de nabije gelegenheid van de moskeeruimten bij zich hebben van verdovende en opwekkende middelen, wapens, en alle overige illegale en/of bij wet verboden zaken;
  k. het roken binnen de moskeeruimte en op de parkeerplaats, dit geldt voor alle tabaksvormen, dus ook snuiftabak;
  l. het niet tijdens het gebed of de vrijdagpreek uitzetten of stilzetten van de mobiele telefoon;
  m. het zonder voorafgaande toestemming van het bestuur handel bedrijven binnen en/of in de nabije gelegenheid van de moskeeruimten;
  n. het zonder voorafgaande toestemming van het bestuur maken van foto, video en/of geluidsopnamen;
  o. het gebruik van moskee eigendom voor privédoeleinden (zoals bijvoorbeeld keukenapparatuur en gereedschappencomputers). Uiteraard zijn deze wel te huur;
  p. alle andere vormen van het verstoren van de orde in en rondom de moskeeruimten, ter beoordeling van het bestuur.Indien een overtreding zoals bedoeld in onderdeel e, i en j wordt gepleegd zal er, na eventuele eerdere waarschuwingen aan het lid dat de overtreding begaat, aangifte worden gedaan bij de politie.

  Bij alle andere genoemde overtredingen zal het bestuur een passende sanctie bepalen. Alvorens over te gaan naar een formele waarschuwing/berisping, schorsen of royeren van het lid, wordt een gesprek met het lid gevoerd met als doel:
  a. een goed beeld te krijgen van de aanleiding en situatie(s) waarin het wangedrag zich heeft voorgedaan;
  b. hoor en wederhoor toe te passen.

  Naar aanleiding van de behandeling en afspraken over de ontstane situatie kan het bestuur besluiten om:
  1.         het onder voorwaarden hierbij te laten;
  2.         een formele waarschuwing/berisping te geven (wordt schriftelijk vastgelegd);
  3.         het lid te schorsen. Tijdsduur te bepalen door het bestuur;
  4.         het lid te royeren (beëindiging lidmaatschap);
  5.         het lid te royeren en ook een verbod tot het bezoeken van het gebouw op te leggen.
  Tijdsduur te bepalen door het bestuur.

6.1.3 Tegen formele waarschuwingen en sancties kan bezwaar (met opgave van argumenten) aangetekend worden bij het bestuur. Deze zal dan beoordelen en besluiten of er gegronde redenen zijn om de sancties/waarschuwing/berisping op te schorten of teniet te doen.

6.1.4 Een uitspraak van het bestuur kan alleen door de Algemene ledenvergadering teruggedraaid worden, als aantoonbaar is dat het bestuur niet gehandeld heeft volgens de regels van de statuten en huishoudelijke reglementen of dat er geen bewijs is van het wangedrag van het lid.

6.1.5 Regels met betrekking tot de relaxruimte
a.         De ruimte schoon achter laten alsof het je eigen huis is;
b.         Veiligheid van de moskee – het afsluiten van de moskee;
c.         Je te gedragen zoals een moslim zich dient te gedragen;
d.         Respecteren van de sluitingstijden.

6.1.6 Aansprakelijkheid

De moskee en het bestuur zijn niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen en/of persoonlijk letsel van welke aard dan ook binnen en in de nabije omgeving van de moskeeruimten of tijdens activiteiten van de vereniging. Deelname aan activiteiten van de vereniging is altijd vrijwillig en op eigen risico.

6.1.7 Bijzondere bepaling

In alle gevallen waarin de statuten van de moskee en dit huishoudelijk reglement niet voorzien is het bestuur bevoegd om hierover een besluit te nemen, mits dit besluit niet strijdig is met de wet.

6.1.7 Slotbepaling

Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 24-01-2021 en is aangenomen met een meerderheid van de tijdens de algemene ledenvergadering aanwezige stemgerechtigde leden.

 

 

 

 

 

 

 

Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.